Showing 62 Result(s)

همایش گرمایش جهانی و جشنواره غذاهای گیاهی

(ورود برای عموم آزاد) زمان : 18 مرداد سال 1389ساعت :  9 صبح تا 12 ظهرمکان : سینما 400 نفری دهکده المپیکآدرس : انتهای بلوار دهكده المپیك ، بالاتر از شهرداریپذیرایی: نهار (غذاهای گیاهی)برگزار کننده و میزبان: کانون انسان پاک زمین پاک  

Loading