Categories
محیط زیست

رودهای پروازکننده

 

محققین برزیلی کاهش عظیمی در جریانات هوای مرطوب آمازون گزارش کرده اند، که به “رودهای پروازکننده” نیز مشهور هستند، و رطوبت حیاتی آنها  در حقیقت توسط درختان ایجاد شده است و در نتیجه بدلیل جنگلزدایی شدیدا تحت خطر میباشند.  

http://news.nationalgeographic.com/news/2009/12/091217-amazon-flying-rivers-climate.html