Categories
گرمایش زمین

بالا آمدن سطح آب دریاها جوامع بیشتری …

بالا آمدن سطح آب دریاها جوامع بیشتری را تحت تاثیر میگذارد. اگر میزان اخیر گرمایش  جهانی ناشی از فعالیت انسانها ادامه یابد، محققین آمریکایی در ساحل شرق آمریکا پیش بینی میکنند میزان منطقه ای بالا آمدن آب دریا تا آخر قرن بیشتر از سه فوت   (۹۲ سانتیمتر) خواهد بود. نویسنده این گزارش و انستیتوی دانشگاه  دریاشناسی و علوم ساحلی، پرفسور نوربِرت پسوتی فرمود، “میزان افزایش آب دریا تسریع گردیده است و احتمالا سرعت آن بیشتر از  هر زمانی در ۷ هزار سال گذشته میباشد.” از آنجا که فقط چندین ناحیه  مسکونی در ایالت نیوجرسی که هم سطح دریا هستند، دانشمندان اخطار میدهند که ضروریست تا مردم  خانه هایشان را تخلیه کنند، یا اینکه باید دیوار های  محافظ ساحلی بسازند.

http://www.dailytargum.com/university/ocean-levels-continue-to-rise-coast-lines-dwindle-1.1906874