Categories
محیط زیست

افزایش ۲ درجه سانتیگرادی دما در رودخانه های بریتانیا

 

آژانس محیط زیست بریتانیا گزارش میکند که افزایش  ۲ درجه سانتیگرادی دما  در رودخانه های داخل کشور  ثبت شده است درحالیکه  هر درجه افزایش با کاهش  ۲۰ درصدی در جمعیت  موجودات دریایی همراه است.

http://uk.oneworld.net/article/view/164193/1/246